Konsultacja psychologiczna lub psychiatryczna - wstępna rozmowa z psychologiem lub psychiatrą, służące diagnozie problemów i ustaleniu najlepszej formy terapii.

Psychoterapia indywidualna – regularne, 50 minutowe, cotygodniowe spotkania z psychoterapeutą:

 • Psychoterapia krótkoterminowa – cykl ok. 20 spotkań skoncentrowanych na rozwiązaniu konkretnych problemów osobistych,
 • Psychoterapia długoterminowa - trwająca co najmniej rok praca z osobami cierpiącymi z powodu zaburzeń nerwicowych, osobowości, depresji, lęku, zaburzeń psychosomatycznych ukierunkowana na głębsze poznanie siebie i zrozumienie przyczyn swoich problemów oraz zwiększenie satysfakcji z życia poprzez zmianę funkcjonowania i przejęcie się kontroli nad własnym życiem.

Psychoterapia grupowa – trwająca co najmniej rok, cotygodniowa praca w grupie kilku – kilkunastu osób, przeznaczona głównie dla tych, którzy chcą:

 • lepiej zrozumieć w jaki sposób ich historia osobista wpływa na aktualne funkcjonowanie w relacjach interpersonalnych,
 • przepracować i uwolnić się od ograniczających ich funkcjonowanie i rozwój, lęków i zahamowań.

Psychoterapia małżeńska i par – praca z osobami przeżywającymi trudności w związku; celem spotkań jest diagnoza przyczyn trudności i praca nad poprawieniem jakości relacji poprzez lepsze zrozumienie siebie i swojego partnera a także na czym opiera się dobry związek.

Psychoterapia rodzin – praca terapeutyczna koncentruje się na diagnozie problemów utrudniających funkcjonowanie całej rodziny lub poszczególnych jej członków oraz na zmianie destrukcyjnych wzorców funkcjonowania. Zmiany mogą dotyczyć:

 • Sposobu komunikacji
 • Zasad obowiązujących w rodzinie
 • Pełnienia ról w rodzinie
 • Granic miedzy poszczególnymi członkami rodziny
 • Kontaktów z rodzinami pochodzenia
 • Celów i sposobów wychowania dzieci
 • Sposobów rozwiązywania konfliktów itd.

Pomoc psychologiczna dla dzieci i młodzieży

 • diagnoza przyczyn problemów (rozwojowych, emocjonalnych, w zachowaniu, w relacjach) dzieci i młodzieży
 • pomoc w ich rozwiązywaniu i przekraczaniu.

Psychoterapia uzależnień młodzieży i osób dorosłych. Celem pracy terapeutycznej jest:

 • diagnoza i przepracowanie mechanizmów uzależnienia,
 • diagnoza psychologicznych i społecznych przyczyn uzależnienia
 • opanowanie umiejętności trzeźwego i satysfakcjonującego funkcjonowania.